Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudelliset tulokset

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Fortum analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia ja eri sidosryhmille tuotetun hyvinvoinnin määrää toimintamaissaan ja markkina-alueillaan. Keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat osakkeenomistajat ja sijoittajat, asiakkaat, työntekijät, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä julkinen sektori. Palvelun- ja tavarantoimittajien osalta Fortum arvioi myös globaaleja vaikutuksia kiinnittäen erityisesti huomiota riskimaissa toimiviin palvelun- ja tavarantoimittajiin.

Vuonna 2013 tuotetun ja sidosryhmille jaetun lisäarvon erotuksena yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jäi 1 136 miljoonaa euroa (2012: 746).

Rahavirrat eri sidosryhmille vuosina 2011-2013
milj. euroa 2013 2012 2011
Lisäarvon tuottaminen
Tuotot asiakkailta Tuotteista ja palveluista asiakkailta saatavat tulot, rahoitustulot sekä toimintojen tai tuotantolaitosten myyntituotot 6 539 6 398 7 192
Ostot tavarantoimittajilta Käteismaksut raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden toimittajille -3 067 -3 002 -3 272
Fortumin tuottama lisäarvo 3 472 3 396 3 920
Lisäarvon jakautuminen
Korvaukset henkilöstölle Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut -529 -5431) -529
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille Sijoittajille maksetut osingot, korot ja muut rahoituskulut -1 216 -1 514 -1 431
Julkinen sektori Maksetut tuloverot, valmisteverot, tuki yhteiskunnalle ja lahjoitukset -591 -593 -728
Jaettu sidosryhmille -2 336 -2 650 -2 688
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen 1 136 746 1 232
1) Vertailuvuoden 2012 tiedot on muutettu liittyen eläkkeiden kirjauskäytännön muutokseen.
Fortumin toiminnasta syntyvän taloudellisen lisäarvon jakautuminen vuosina 2011-2013
Käyttöomaisuus-investoinnit Henkilöstökulut Verot1) Yhteensä
milj. euroa 2013 2012 2011 2013 20122) 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011
Suomi 266 338 239 208 221 209 153 137 250 627 696 698
Ruotsi 497 492 392 177 181 181 325 367 440 999 1 040 1 013
Venäjä 435 568 670 88 83 80 19 19 15 542 670 765
Viro 16 10 12 5 5 7 1 1 0 22 16 19
Puola 10 19 18 15 18 21 7 10 8 32 47 47
Norja 13 36 19 15 16 14 2 2 1 30 54 34
Muut maat 47 95 58 21 19 17 81 49 7 149 163 82
Yhteensä 1 284 1 558 1 408 529 543 529 588 585 721 2 401 2 686 2 658
1) Sisältää maksetut tulo-, valmiste- sekä kiinteistöverot
2) Vertailuvuoden 2012 tiedot on muutettu liittyen eläkkeiden kirjauskäytännön muutokseen.

GRI ei sisällytä investointeja jaetun lisäarvon laskelmaan, mutta Fortum on sisällyttänyt investoinnit omaan

taloudellisten vaikutusten arviointiinsa, koska niiden vuosittainen määrä ja vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit1) toimintamaittain vuosina 2012-2013
Suomi Ruotsi Viro Puola Norja Muut maat Yhteensä
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Power
Vesivoima 17 12 91 86 - - - - - - - - 108 98
Ydinvoima 60 53 - - - - - - - - - - 60 53
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
2 4 - - - - - - - - - - 2 4
Uusiutuva energia/
Sähköntuotanto
4 1 3 27 - - - - - - - - 7 28
Muut 1 1 - - - - - - - - 0 6 1 7
Power yhteensä 84 71 94 113 - - - - - - 0 6 178 190
Heat
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto
7 9 6 12 - - 2 3 - - 1 - 16 24
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
- - - - - - 2 1 - - - - 2 1
Uusiutuva lämpöenergia, jakautuen 17 66 218 150 - - - - - - 39 87 274 303
Jäte 0 0 105 106 - - - - - - 14 47 119 153
Biopolttoaineet 17 66 111 41 - - - - - - 25 40 153 147
Muut - - 2 3 - - - - - - - - 2 3
Kaukolämpö 14 12 42 33 16 10 6 15 4 21 4 0 86 91
Muut 5 12 14 32 - 0 0 - - - 0 1 19 45
Heat yhteensä 43 99 280 227 16 10 10 19 4 21 44 88 397 464
Distribution 128 158 123 151 - 0 - - 9 15 - - 260 324
Electricity Sales 1 - - 0 - - - - - - - 1 1 1
Muut 10 10 0 1 - - 0 - - - 3 - 13 11
Yhteensä, ilman Russia-divisioonaa 266 338 497 492 16 10 10 19 13 36 47 95 849 990
Russia
Fossiilinen energia/
Sähköntuotanto
387 535
Fossiilinen energia/
Lämmöntuotanto
48 32
Muut 0 1
Russia yhteensä 435 568
Yhteensä, sisältäen Russia-divisioonan 1 284 1 558
1) Sisältää investoinnit sekä aineellisiin että aineettomiin hyödykkeisiin.
Vuonna 2013 kunnossapitoinvestoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 239 miljoonaa euroa (2012: 247). Lainsäädännön edellyttämät investoinnit olivat 187 miljoonaa euroa (2012: 223). Tuottavuutta lisäävät investoinnit olivat 385 miljoonaa euroa (2012: 422) ja kasvua lisäävät investoinnit olivat 473 miljoonaa euroa (2012: 666).

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Ilmastonmuutos aiheuttaa Fortumille sekä taloudellisia, sääntelyyn liittyviä että fyysisiä riskejä ja mahdollisuuksia. Koska energiantuotanto ja -käyttö on merkittävin kasvihuonekaasujen lähde, energiasektorilla on keskeinen rooli vähäpäästöisen tulevaisuuden rakentamisessa. Energia-ala on laatinut visioita ja tiekarttoja kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja se on valmis investoimaan uuteen ilmastomyönteiseen tuotantokapasiteettiin, mikäli näihin liittyvät poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset ovat kohdallaan.

Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n päästökaupassa määräytyvän CO2:n hinnan ja siitä aiheutuvan

kustannuksen kautta. Tämä määrittää taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian tuotantokustannuksia, mutta nostaa toisaalta energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää hiilidioksidin hintaan liittyvää riskiä on lisätä hiilidioksidipäästötöntä ja vähäpäästöistä tuotantokapasiteettia.

Vuonna 2013 noin 88 % Fortumin sähköntuotannosta EU:ssa oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumilla oli vuonna 2013 yhteensä 83 (2012: 79) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta kuudessa jäsenvaltiossa. CO2-päästöistä EU-alueella noin 98 % kuului päästökaupan piiriin. Fortumille oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 3 miljoonaa tonnia vastaava määrä vuodessa. Yhtiön päästöt EU-päästökauppajärjestelmässä olivat 6 miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen Fortum oli siten alijäämäinen.

Päästökauppajärjestelmän kuluvalla kolmannella kaudella 2013-2020 Fortumin ilmaiset päästöoikeudet vähenevät merkittävästi, koska sähköntuotannon on ostettava oikeudet markkinoilta tai huutokaupoista. Ainoastaan Puolassa ja Baltian maissa Fortumin CHP-laitokset saavat päästökauppadirektiivin poikkeussääntöjen nojalla ilmaisia päästöoikeuksia myös sähköntuotannolle.

Venäjällä Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat lähivuosina kasvussa energiantuotantokapasiteetin lisääntymisen seurauksena. Venäjällä hiilidioksidipäästöillä ei toistaiseksi ole taloudellista arvoa. Kioto-kaudella 2008-2012 voitiin Venäjällä hyödyntää ns. yhteistoteutusmekanismia (Joint Implementation, JI), jonka puitteissa Fortum toteutti useita hankkeita.

Fortum on osakkaana kahdessa kansainvälisessä ilmastorahastossa, Prototype Carbon Fund -hiilirahastossa

(PCF) ja Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa. Vuonna 2013 Fortum sai yhteensä 325 000 päästövähennysyksikköä näistä rahastoista. Saaduista päästövähennysyksiköistä 274 000 oli CER-yksiköitä ja 51 000 ERU-yksiköitä. Kaikkiaan Fortum on tähän mennessä saanut rahastoista 710 000 päästövähennysyksikköä ja arvioi saavansa tulevaisuudessa vielä noin 300 000 yksikköä rahastojen toiminta-aikana.

Fortumin toimintoihin kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja esimerkiksi vesivoimatuotannon määrää. Yleistyvät ja rajut myrskyt voivat vaikuttaa jakeluverkon toimintaan ja kunnossapitoon. Lisääntyvä sadanta voi vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, patojen turvallisuuteen ja bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi Fortum on myös sopeuttamassa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja

ottaa ilmaston muuttumisen huomioon mm. tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhankkeiden arvioinnissa.

Huolen ilmastonmuutoksesta odotetaan aikaansaavan vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän kasvua. Fortumin osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, energiatehokkaassa CHP-tuotannossa ja tulevaisuuden energiajärjestelmän ja sen teknologioiden, kuten aalto- ja aurinkoenergian, tutkimuksessa ja kehityksessä, voi osoittautua yhtiölle kilpailueduksi. Fortum investoi CO2-päästöttömään tuotantoon Euroopassa ja näkee liiketoimintamahdollisuuksia ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kaupunkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.

Lue lisää

EC3 Organisaation määrittelemän eläke-etuusjärjestelmän velvoitteiden kattavuus

Fortumin eläkejärjestelyt noudattavat kunkin toimintamaan paikallisia sääntöjä ja käytäntöjä, ja niitä käsitellään Tilinpäätöksen liitetiedossa 32 Eläkevelvoitteet.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset