Vuosikertomus 2013 | In English |

Korruptio

SO2 Korruptioon liittyvien riskien osalta analysoidut liiketoimintayksiköt

Kaikissa Fortumin toimintamaissa ja liiketoimintayksiköissä korruptioon liittyviä riskejä hallinnoidaan osana Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä. Korruptioon liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Fortumilla on käytössään menettelytavat kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Järjestelmällinen riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi säännöllisesti Fortumin johtoryhmälle, ja keskitetysti edelleen hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle toimistaan määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.

Vuoden 2013 aikana Fortumin prosesseja kehitettiin edelleen raportointimallin sekä maa- ja vastapuoliriskin arvioinnin osalta määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Maa- ja vastapuoliriskin arviointi sisältää korruptioriskin lisäksi myös muiden ympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja hallintoon liittyvien riskien (ESG-riskit) arvioinnin.  

Lue lisää

SO3 Korruptionvastainen koulutus

Fortumin korruption torjuntaa koskevat periaatteet ovat kuuluneet Fortumin Toimintaohjeeseen vuodesta 2007 alkaen, ja kaikki Fortumin työntekijät ovat osallistuneet Toimintaohjetta koskevaan koulutukseen.

Fortumin Toimintaohje uudistettiin vuonna 2012. Helmikuun 2013 lopussa koulutuksen oli suorittanut 99 % koko henkilöstöstä. Uudistetun Toimintaohjeen jalkautus katsottiin loppuunsaatetuksi maaliskuussa 2013 ja huhtikuusta 2013 alkaen verkkokurssin läpikäyminen on ollut osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.  

Vuoden aikana konsernin lakiosasto täydensi vuonna 2012 tehtyä koulutusta kouluttamalla Fortumin Intian toiminnot. Venäjällä kaikille uusille työntekijöille annettiin henkilökohtainen koulutus määräystenmukaisuuden noudattamisesta. Lokakuussa järjestetyssä Venäjän toimittajatapahtumassa koulutettiin keskeisten tavarantoimittajien ylintä johtoa ja avainasiantuntijoita. Tilaisuudessa Fortumin edustajat informoivat toimittajia yhtiön nollatoleranssista korruption suhteen, keskeisistä ohjeista määräystenmukaisuuden noudattamiseksi sekä neuvoivat,

kuinka raportoida väärinkäytöksistä. Puolassa järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta kilpailun vastaisesta toiminnasta.

Vuoden 2014 alussa aloitettiin Fortumin eri toimintojen laajamittainen korruptionvastainen koulutus. Koulutusten suunnitteluissa on otettu huomioon eri toimintojen riskiprofiilit, ja lisäksi erityisenä kriteerinä on käytetty tietyn suuruista rahamääräistä hankintavaltuutta.

SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa

Fortumilla on käytössään menettelytavat kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi, samoin kuin kaikille sidosryhmille tarkoitettu kanava väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Tammikuussa 2013 Fortumin johtoryhmä hyväksyi uudistetun Toimintaohjeen mukaisen Business Ethics Compliance -raportointimallin. Mallin mukaan linjajohto raportoi säännöllisesti sääntöjen noudattamista koskevista valvontatoimistaan ja havaituista poikkeamista konsernijohdolle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Mahdolliset korruptiotapaukset käsitellään sisäisiä käytäntöjä noudattaen ammattimaisella tavalla, sovellettavien lakien mukaisesti ja kunnioittaen kaikkien asianosaisten oikeuksia ja henkilökohtaista loukkaamattomuutta. Jokainen tapaus tutkitaan ensin, käytäntöjä noudattaen, mukaan luettuna asianosaisten henkilöiden ja osapuolten kuuleminen, ja tarvittaessa päätetään asianmukaisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

Jokaisen tapauksen jälkeen harkitaan lisäksi, onko tietoisuutta Fortumin Toimintaohjeesta lisättävä. Tämä voidaan tehdä

esimerkiksi verkkokoulutuksen avulla tai järjestämällä henkilökohtaisia koulutuksia, joilla varmistetaan työntekijän täysi tietoisuus siitä, mikä Fortumissa katsotaan asianmukaiseksi toiminnaksi liiketoiminnassa ja mikä on heidän vastuunsa laiminlyöntitapauksissa. Vuoden 2013 aikana havaittiin yksi Fortumiin kohdistunut mahdollinen työntekijän väärinkäytöstapaus, jonka poliisitutkinta on tämän raportin julkaisuhetkellä vielä kesken. Tapaus johti henkilön työsuhteen purkuun.

Maa- ja vastapuoliriskin arvioinnissa havaittiin julkisiin lähteisiin perustuen korruptioepäilyjä muutaman potentiaalisen liikekumppanin osalta. Kyseisten toimijoiden kohdalla havaittiin epäselvyyksiä myös lainsäädännön noudattamisessa, eikä liiketoimia heidän kanssaan aloitettu.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset