Vuosikertomus 2013 | In English |

Yhteisöt

SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten hallinta

Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä ja sidosryhmien kuunteleminen ovat olennaisen tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia tavoitteitamme. Huomioimme erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitostemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Fortum tekee ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arvioinnit ja raportit ovat julkisia. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa lupamenettelyissä.


EU19 Sidosryhmien osallistuminen energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekomenettelyyn

Fortum käy energia-alan keskeisistä kysymyksistä aktiivista vuoropuhelua ja on mukana eri järjestöissä ja organisaatioissa EU:n tasolla ja toimintamaissaan. Sidosryhmien osallistumista energiasuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekoprosessiin käsitellään sidosryhmiä koskevassa osiossa.

EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus

Fortumin operatiivisen riskienhallinnan ohjeissa edellytetään, että yrityksellä on käytössä kattavat liiketoiminnan jatkumista koskevat suunnitelmat. Yritysturvallisuusyksikkö vastaa kriisinhallinnan kehittämisestä ja konserniviestintä kriisiviestinnästä sekä siihen liittyvien valmiuksien kehittämisestä. Fortumin kriisiviestintä on ohjeistettu konserni-, maa-, divisioona- ja yksikkötasolle. Yleisohjeiden lisäksi Fortumissa on käytössä erilliset kriisiviestintäohjeet mm. sähkö- ja lämpökatkoille sekä kriisitilanteille, jotka koskettavat Loviisan ydinvoimalaitosta. Kriisienhallinta on kunkin divisioonan ja linjaorganisaation vastuulla. Konsernin toimintaan vaikuttavat kriisit johdetaan konsernitasolla.

Suunnitelmien testaaminen ja päivittäminen kuuluvat vastaavien yksikköjen vastuulle.

Vuoden 2013 aikana pidettiin laaja ydinvoimaonnettomuuteen liittyvä kriisiharjoitus. Siihen osallistuivat Fortumin johtoryhmän, viestinnän ja Power-divisioonan lisäksi yhteiskunnan eri tahot, kuten pelastustoimi. Lisäksi harjoiteltiin sähkökatkoista johtuvia kriisitilanteita varten. Näistä merkittävin oli pääkaupunkiseudun yhteisharjoitus Suomessa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset