Vuosikertomus 2013 | In English |

Työterveys ja 
-turvallisuus 

LA6 Edustus yhteisissä terveys- ja turvallisuustoimikunnissa

Fortumin työterveyshuolto on järjestetty kaikissa toimintamaissa paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti myös työsuojelutoimikunnissa, jotka toimivat paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä.

LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset ja poissaolot jaoteltuna alueittain ja sukupuolittain

Fortumin tulokset oman henkilöstön työturvallisuudessa paranivat edelleen. Fortumin oman henkilöstön poissaoloon

johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) laski 1,1:een (2012: 1,5). Tulos oli Fortumin kaikkien aikojen paras. Poissaoloon johtaneita työtapaturmia tapahtui 20 (2012: 29). Kaikki tapaturmat tapahtuivat miehille. Lisäksi Fortumin henkilöstön kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus (TRIF), joka sisältää myös pienet, ei-poissaoloa aiheuttaneet tapaturmat, parani ja oli 2,8 (2012: 3,4). Vuonna 2013 ei tapahtunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia omalle henkilöstölle. Vakavia työtapaturmia eli yli 30 päivän poissaoloon johtaneita tapaturmia tapahtui omalle henkilöstölle viisi eli kaksi enemmän kuin 2012. Henkilöstön työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä nousi hieman vuoteen 2012 verrattuna ja oli 599 päivää (2012: 560). 

Fortumin turvallisuusjohtaminen kattaa myös Fortumin toimipaikoissa työskentelevät urakoitsijat ja palveluntoimittajat. Vuonna 2013 urakoitsijoiden poissaoloon

johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti nousi 3,8:sta 4,8:aan. Vuonna 2013 tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturma urakoitsijan työntekijälle Venäjällä Chelyabinskin CHP-2 -laitoksella. Helmikuussa 2014 tapahtui kuolemaan johtanut urakoitsijatapaturma sähkönsiirrossa Ruotsissa. Lisäksi urakoitsijatapaturmien ja vakavien urakoitsijatapaturmien määrä kasvoi edellisvuodesta. Poissaoloon johtaneita urakoitsijatapaturmia oli yhteensä 76 (2012: 57) ja vakavia tapaturmia 15 (2012: 7). Suurin osa Fortumin laitoksista ja projekteista pystyi parantamaan urakoitsijoiden turvallisuutta, mutta heikko kehitys muutamassa johti epätyydyttävään kokonaistulokseen. Suurimpina haasteina olivat rakennus- ja perusparannushankkeet Venäjällä ja Ruotsissa sekä sähkönsiirron korjaus- ja muutostyöt.

Urakoitsijaturvallisuus on suuri haaste ja pysyy painopistealueena vuonna 2014. Tilanteen parantamiseksi on jatkettu vanhoja ja aloitettu uusia kehityshankkeita.

Yhteinen urakoitsijoiden hallintamalli otettiin käyttöön koko Fortumissa. Urakoitsijaturvallisuuden tärkeyden korostamiseksi urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) nostettiin yhdeksi konsernitason kestävän kehityksen avainmittariksi vuodelle 2014. Urakoitsijaturvallisuus on selvemmin mukana myös kannustinjärjestelmissä.

Konsernitasolla ennakoivien mittareiden (turvallisuusraportit ja -aloitteet, sovittujen toimien toteuttaminen ja havainnointikierrokset) tavoitteet saavutettiin vuonna 2013. Turvallisuusraporttien ja -aloitteiden määrä kasvoi selvästi vuodesta 2012. Kasvu johtui Heat- ja Russia-divisioonien aktiivisesta toiminnasta sekä Russia-divisioonan raportointikäytännön täsmentämisestä.

Laitosturvallisuuden osalta tilanne heikkeni jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Konsernitasolla otettiin käyttöön uutena avainmittarina vakavat ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat (EHS-poikkeamat), johon sisältyvät tulipalot, yli 100 litran vuodot, räjähdykset, ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- sekä ympäristölupapoikkeamat. Samalla tehtiin raportointiin ja määritelmiin täsmennyksiä eli eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Vakavia EHS-poikkeamia oli 51, kun tavoite oli enintään 40 poikkeamaa. Valtaosa poikkeamista ei aiheuttanut vahinkoa ympäristölle tai laitoksille, mutta osa öljyvuodoista aiheutti maanpuhdistustarpeen ja osa tulipaloista ja räjähdyksistä lyhyen tuotantokatkoksen. Loviisan ydinvoimalaitoksella tapahtui kaksi INES 1 -luokan (International Nuclear Event Scale) tapahtumaa (2012: 3), joista ei aiheutunut vahinkoa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.

Fortumin tavoitteena on taata henkilöstölle turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sairauspoissaolojen seuranta on konsernitasoisesti määritelty. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,5 (2012: 3,1). Miesten sairauspoissaoloprosentti oli 2,3 (2012: 3,1) ja naisten 3,3 (2012: 3). Sairauspoissaoloprosentti on laskettu vakituisten työntekijöiden raportoidun teoreettisen työajan perusteella.

Vuonna 2013 ammattitautiepäilyjä oli Suomessa 4 (2012: 3). Ammattitautiepäilyt liittyvät meluvammaepäilyyn ja esiintyivät miehillä.  Keväällä Högdalenin laitoksella Ruotsissa noin 50 henkilöä kärsi hengityselin- ja iho-oireista. Yhteistyössä Ruotsin Työterveyslaitoksen (Centrum för Arbets- och Miljömedicin) kanssa tehtyjen tutkimusten perusteella hengityselinoireiden todennäköisin aiheuttaja oli tavallista suurempi pölypitoisuus yhdistettynä kylmään ja kuivaan säähän. Ihoärsytys johtui todennäköisemmin pienistä,

lasikuidunomaisista kuiduista. Kenellekään altistuneista ei jäänyt pysyvää haittaa tai sairautta. Laitoksella ryhdyttiin välittömästi toimenpiteisiin ongelman toistumisen estämiseksi.  

Turvallisuustunnusluvut vuosina 2011-2013
2013 2012 2011
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF)1), oma henkilöstö 1,1 1,5 1,6
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, oma henkilöstö 20 29 29
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF)1), urakoitsijat 4,8 3,8 3,2
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, urakoitsijat 76 57 45
Lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus (TRIF)2), Fortumin henkilöstö 2,8 3,4 3,5
Kuolemantapaukset, oma henkilöstö 0 0 0
Kuolemantapaukset, urakoitsijat 1 1 1
Turvallisuuden havainnointikierroksia 16 644 17 507 15 324
Parannusehdotuksia ja läheltä piti -raportteja 21 876 6 362 10 087
1) LWIF = poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (Lost Workday Incident Frequency)
2) TRIF = lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti
Vakituisten työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti vuosina 2012-2013
2013 2012
Miehet Naiset Miehet Naiset
Suomi 2,7 3,1 2,8 3,2
Ruotsi 2,3 3,7 2,2 3,9
Venäjä 2,0 1,9 2,1 2,2
Puola 2,6 4,6 3,5 5,0
Muut maat 2,3 2,9 2,9 3,0

LA8 Työntekijöiden neuvonta ja valistaminen vakavista sairauksista

Fortumin työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki Fortumin palveluksessa olevat työntekijät paikallisen lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.

Fortumin työterveyshuolto korostaa ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä sekä työntekijöiden valistamista työhön liittyvistä tai vakavista sairauksista. Fortum tekee määräaikaistarkastuksia paikallisten lakien mukaisesti ja tarkastusten piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu työssään esimerkiksi melulle, pölylle, säteilylle tai tekee vuorotyötä. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista

työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten.

Vuonna 2013 Fortumin työterveyshuollon piirissä oli Suomessa keskimäärin 2 412 (2012: 2 660) työntekijää. Noin 90 % heistä (2012: 80 %) käytti yhtiön omia työterveyshuollon palveluja ja noin 10 % (2012: 20 %) käytti sopimusasemia. Fortumin oman työterveyshuollon kokonaiskustannukset Suomen osalta olivat noin 1,2 miljoonaa euroa (2012: 1,3). Suomessa työterveyshuollon kustannukset Fortumin maksamasta osuudesta laskettuna olivat 569 euroa (2012: 580) henkilöä kohden. Ennaltaehkäisevän toiminnan osuus työterveyshuoltokäynneistä oli 50 % (2012: 43 %). Ruotsissa kaikki työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Palveluita käytti 439 työntekijää (2012: 681). Ruotsissa työterveyshuollon kustannukset olivat 113 euroa (2012: 130) henkilöä kohden.

Fortumin työterveyshuollon piiriin kuuluu kaikki työntekijät Fortumin toimintamaissa kuten paikallinen laki edellyttää. Venäjällä työntekijät kuuluvat sairaskuluvakuutuksen piiriin ja voivat käyttää yksityisiä lääkäripalveluita. Jokaisella tuotantolaitoksella Venäjällä on myös oma terveysasema, joka pystyy tarjoamaan sairaanhoitajatasoista ensiapua.


EU16 Työntekijöiden sekä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat periaatteet ja vaatimukset

Konsernitasoiset sekä laitoskohtaiset ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS) ohjeet ohjaavat päivittäistä työtä. Konsernin turvallisuusohjeita on noin 20, esimerkiksi

liittyen urakoitsijoiden johtamiseen, onnettomuustutkintaan, palo- ja sähköturvallisuuteen, asbestin hallintaan, muutoksenhallintaan, työlupajärjestelmää koskeviin vaatimuksiin, investointiprojektien turvallisuuden hallintaan, riskinarviointikäytäntöihin, poikkeamien raportointiin sekä EHS-koulutukseen. Lisäksi esimerkiksi ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskokouksille, henkilökohtaisille turvavarusteille ja riskialttiille töille on yhteiset vähimmäisvaatimukset. Paikallisilla organisaatioilla on yksityiskohtaisemmat ohjeet toimipaikkansa kannalta merkittävistä turvallisuuskysymyksistä, kuten ydinvoimalaitosten tai patojen turvallisuudesta. Ohjeet koskevat sekä oman henkilökunnan että alihankkijoiden työntekijöitä.

Lue lisää


EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden määrä

Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden turvallisuus on Fortumille yhtä tärkeää kuin omien työntekijöiden turvallisuus. Urakoitsijoiden turvallisuustavoitteet asetetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, poikkeamat raportoidaan, onnettomuudet tutkitaan ja turvallisuusmittareita seurataan kuukausittain. Urakoitsijoiden ja muiden alihankkijoiden turvallisuus otetaan huomioon kaikissa työn vaiheissa, aina alihankkijan valinnasta itse työhön ja jälkeenpäin tehtävään työn arviointiin asti. Vaatimukset asetetaan konsernitasoisissa turvallisuusohjeissa ja hankintaorganisaation ohjeissa ja niitä täsmennetään paikallisissa ohjeissa. Vuonna 2013 otettiin käyttöön uudet vaatimukset urakoitsijoiden hallintaan. Lisäksi paikallisesti,

kuten Ruotsissa ja Venäjällä, täsmennettiin paikallisia käytäntöjä tapahtuneiden tapaturmien jälkeen.

Yksi ohjeiden tärkeimmistä osista on vaatimus antaa kaikille työntekijöille, myös urakoitsijoille, asianmukainen perehdytyskoulutus ja työpaikkakohtaiset ohjeet ennen työn aloittamista. Tehokkaalla perehdytyskoulutuksella taataan, että työpaikan riskit, toimintatavat ja turvallisuusvaatimukset ymmärretään asianmukaisesti. Perehdytyskoulutus on voimassa vain tietyn ajan, tavallisesti enintään kolme vuotta. Perehdytyskoulutus sisältää ainakin kyseisen työpaikan turvallisuusvaatimukset, säännöt, ohjeet, työlupamenettelyt, työpaikan suurimmat riskit ja niihin varautumisen, vaaditut henkilökohtaiset suojavarusteet, läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia koskevan raportoinnin, hätätilanteisiin varautumisen, tarkastukset, siisteysvaatimukset, palontorjunnan, ensiavun, evakuointisuunnitelmat ja tiedon

näistä tehtävistä vastaavista henkilöistä. Perehdytyskoulutuksessa esitettävien turvallisuusvaatimusten ymmärtäminen varmistetaan käyttämällä tarvittaessa tulkkeja ja testaamalla oppiminen. Nämä edellä käsitellyt vaatimukset kattavat kaikki urakoitsijat ja alihankkijat. Paikalliset organisaatiot vastaavat koulutuksen toteuttamisesta.

Vuonna 2013 painopisteenä oli edelleen urakoitsijoiden turvallisuuskoulutus. ESD-divisioonassa ja Heat-divisioonan Suomen toiminnoissa hyödynnettiin verkkokoulutusohjelmia. Lisäksi Heat-divisioonan Ruotsin toiminnoissa aloitettiin perehdytyskoulutuksen edelleenkehittäminen. Venäjän toiminnoissa perehdytyskoulutusta tehostettiin sisällyttämällä siihen osaamisen arviointi. Urakoitsijoita koulutettiin yli 22 000 henkilöä: Venäjällä noin 15 000 ja Heat-divisioonan Ruotsin toiminnoissa noin 7 000.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset