Vuosikertomus 2013 | In English |

Työntekijät ja työolosuhteet

LA1 Kokonaistyövoima työsuhteen tyypin ja työsopimuksen perusteella, toimintamaittain ja sukupuolittain jaoteltuna

Vuonna 2013 Fortumissa työskenteli keskimäärin 10 246 työntekijää (2012: 10 600). Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 4 245 henkilöä (2012: 4 301). Alihankkijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin 1 961 526 (2012: 1 900 000) työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.

Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2013 oli 9 515 henkilöä (2012: 9 899) eli 96,2 % henkilöstöstä (2012: 95,4 %).

Kokoaikaisten työntekijöiden määrä oli 9 264 (2012: 9 644) ja osa-aikaisten 251 (2012: 255). Määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 3,8 % (2012: 4,6 %).

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi toimintamaittain ja sukupuolittain jaoteltuna
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
M N M N M N M N M N M N
Työsopimus
Vakituinen 1 743 645 1 335 550 2 894 1 049 496 137 464 202 6 932 2 583
Määräaikainen 53 36 22 32 136 83 1 2 1 5 213 158
Työsuhteen tyyppi
(vakituiset työntekijät)
Kokoaikainen 1 692 592 1 287 484 2 891 1 045 496 137 458 182 6 824 2 440
Osa-aikainen 51 53 48 66 3 4 0 0 6 20 108 143
Henkilöstötilastoja vuodelta 2013 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Henkilöstö vuoden lopussa 2 477 1 939 4 162 636 672 9 886
miehiä 1 796 1 357 3 030 497 465 7 145
naisia 681 582 1 132 139 207 2 741
Henkilöstö keskimäärin 2 616* 1 993 4 245 660 732 7 630
Henkilöstökulut,
1 000 euroa
208 142* 177 085 87 905 14 881 40 786* 528 799*
Henkilöstökulut per henkilö, 1 000 euroa 79,6* 88,9 20,7 22,5 55,7* 51,6
*) Lukua muutettu varmennuksen yhteydessä maaliskuussa 2014.
Henkilöstö divisioonittain 31.12.
2013 2012 2011
Power 1 709 1 846 1 847
Heat 2 102 2 212 2 504
ESD 1 348 1 379 1 417
Russia 4 162 4 253 4 379
Muut 565 681 633
Yhteensä 9 886 10 371 10 780
Vakituisten työntekijöiden palvelusvuodet1) vuosina 2012-2013, %
2013 2012
0-5 v. 34 35
6-10 v. 18 15
11-15 v. 10 10
16-20 v. 10 10
21-26 v. 11 11
27-30 v. 8 9
31+ 9 10
1) Lukua ei kerätty vuonna 2011.

LA2 Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, toimintamaittain ja sukupuolittain

Vuoden aikana Fortumissa aloitti 552 uutta työntekijää (2012: 878) ja 910 työsuhdetta päättyi (2012: 1 176). Yrityskaupat vähensivät henkilöstön määrää yhteensä 126 henkilöllä (2012: 259). Työkomennuksella ulkomailla oli 36 henkilöä (2012: 36). Vuonna 2013 lähtövaihtuvuus oli 9,7 % (2012: 12 %).

Lue lisää

Uusien työntekijöiden määrä ja prosenttiosuus sekä vaihtuvuus jaoteltuna
ikäryhmittäin, toimintamaittain ja sukupuolittain
Työsuhteita alkoi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
-25 0 1 8 1 59 18 0 0 0 3
25-29 9 4 13 3 80 26 1 0 10 4
30-34 12 1 7 3 59 13 1 0 5 2
35-39 9 2 13 4 25 8 0 0 4 2
40-44 4 0 9 1 19 8 2 0 8 1
45-49 0 2 2 1 12 2 3 1 4 0
50-54 3 1 4 1 18 5 5 1 6 0
55-59 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1
60+ 0 0 0 0 1 1 1 0 8 0
Uudet työntekijät, % 1,6 0,5 3,0 0,7 7,0 2,1 2,2 0,3 9,2 2,6
Työsuhteita päättyi Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat
M N M N M N M N M N
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
-25 1 0 2 5 25 7 0 0 4 1
25-29 10 3 3 4 37 17 2 0 14 3
30-34 19 3 13 10 34 20 4 2 17 1
35-39 17 6 14 12 37 10 2 1 10 2
40-44 17 8 16 8 27 22 5 2 11 1
45-49 10 4 16 5 28 11 7 4 15 4
50-54 13 4 10 6 34 11 5 5 8 3
55-59 18 2 13 5 32 13 11 5 8 3
60+ 16 0 19 2 27 11 5 5 16 6
Lähtövaihtuvuus, % 5,1 1,3 5,6 3,0 7,1 3,1 6,5 3,8 20,2 4,7

LA3 Henkilöstöedut merkittävien toimintamaiden osalta

Fortumin henkilöstöedut ovat pääsääntöisesti maakohtaisia ja paikallisen lainsäädännön sekä vallitsevan markkinatilanteen mukaisia. Luontaisedut noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä ja kelpoisuusvaatimuksia, ja sisältävät esimerkiksi auto- ja matkapuhelinedut. Nämä edut ovat pääasiassa vakituisille työntekijöille. Luontaisetujen lisäksi Fortum tarjoaa myös muita työntekijäetuja. Näihin etuihin kuuluvat esimerkiksi työterveyshuolto, työssäolovuosiin perustuvat lisät, henkilökuntasähkö alennettuun hintaan sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnat. Nämä edut ovat pääsääntöisesti kaikille.

Fortum osallistuu Suomessa Tekesin EVE - sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaan. Työntekijät, jotka valitsevat sähköauton työsuhdeautokseen saavat

kuukausittaisen rahallisen tuen, joka koskee sähköautoja ja plug-in-hybridejä.

Fortum kannustaa työntekijöitään harrastamaan liikuntaa ja kulttuuria. Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä Fortumin työntekijät voivat liittyä erilaisiin henkilöstökerhoihin, jotka tarjoavat urheiluun, luontoon ja taiteeseen liittyvää toimintaa.

Vuonna 2013 Fortum tuki työntekijöidensä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa Suomessa 338 387 eurolla (2012: 415 000). Tuki sisälsi kerhoja, liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja loma-asuntoihin liittyvää toimintaa. Ruotsissa myönnetty tuki kerhoille oli 121 622 euroa (2012: 111 100). Puolassa työntekijöiden liikuntatoimintaa tuettiin 8 860 eurolla (2012: 19 300). Venäjällä tuki työntekijöiden sosiaaliseen ohjelmaan oli noin 200 000 euroa (2012: 309 000).

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

Työntekijöiden ja Fortumin johdon välinen yhteistyö perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja Fortumin Toimintaohjeeseen. Suomessa Fortumin luottamusmiesjärjestelmä on toimipaikka-, yhtiö- ja divisioonakohtainen. Edustuselimissä toimivat henkilöstöedustajat valitaan luottamusmiesten keskuudesta. Suomessa konserniyhteistyökokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa konsernin tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten yhteydessä.

Konserniyhteistyökokousten lisäksi divisioona- tai funktiokohtaiset yhteistyöelimet kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. Työsuhde- ja yhteistoimintaryhmä (YTY), joka koostuu seitsemästä luottamusmiesten keskuudestaan valitsemasta edustajasta, kokoontuu henkilöstöjohtajan johdolla noin viisi kertaa vuodessa. Ryhmä on päättävä elin Suomi-tason yhteistoiminta-asioissa ja se nimittää muun

muassa henkilöstöedustajat erilaisten yhteisten kehityshankkeiden työ- ja valmisteluryhmiin.

Ruotsissa järjestelmä on perusteiltaan samanlainen. Ruotsissa yhteistyö henkilöstöedustajien ja Fortumin johdon välillä tapahtuu kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa neuvostossa (Sverigerådet). Yhteistyön muodot perustuvat yrityksen ja henkilöstön edustajien välillä tehtyyn sopimukseen. Lisäksi paikallistason neuvotteluja on useita kertoja vuoden aikana.

Virossa eri toimintojen työpaikkaneuvostot kokoontuivat vuoden 2013 aikana yhteensä viisi kertaa. Neuvosto on työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyöelin, joka keskittyy mm. työterveys- ja turvallisuusasioihin. Lisäksi käytäntönä on, että työntekijöiden ja työnantajan edustajat kokoontuvat tarvittaessa myös muiden asioiden osalta.

Puolassa järjestettiin noin 35 tapaamista paikallisen ammattiyhdistyksen kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin palkkoihin ja etuisuuksiin liittyviä asioita, työturvallisuutta, yhteistyön parantamista sekä etuisuuksien harmonisointia.

Venäjällä divisioonan johto tekee läheistä yhteistyötä työmarkkina- ja veteraanineuvostojen edustajien kanssa lainsäädännön, työehtosopimuksen ja Fortumin Toimintaohjeen mukaisesti. Kyseiset neuvostot kokoontuvat tarvittaessa ratkaisemaan johdon ja työntekijöiden välisiin suhteisiin liittyviä asioita.

Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. FEC on eurooppatasoinen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- ja työnantajaedustajat kohtaavat keskustellakseen Fortumia koskevista asioista. Vuonna 2013 FEC kokoontui toukokuussa Suomessa ja siihen osallistui henkilöstöedustajia Suomesta, Ruotsista, Puolasta, Norjasta

ja Virosta. Neuvoston kokouksessa kuultiin toimitusjohtajan katsaus ja erityisteemoina käsiteltiin mm. työturvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä tiedonkulun parantamiseen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyyn liittyviä haasteita.

LA4 Työehtosopimusten kattavuus

Fortum kunnioittaa henkilöstönsä järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimustoimintaan, eikä seuraa työntekijöidensä järjestäytymisastetta. Fortum soveltaa kaikissa toimintamaissaan paikallisia työehtosopimuksia ko. sopimusten soveltamisalojen mukaisesti.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika

Organisaation muutostilanteissa Fortum neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa jokaisen maan paikallisen

lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen mukaisesti. Vähimmäisirtisanomisaika perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin tai työsopimuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia paikallisen lainsäädännön ja sopimusten kanssa. Irtisanomistilanteissa Fortum haluaa ensisijaisesti tukea henkilöstön uudelleentyöllistymistä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset