Vuosikertomus 2013 | In English |

Tuotevastuu

Saatavuus

EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys

Fortum käyttää kansainvälisiä tunnuslukuja (SAIFI, SAIDI ja CAIDI) mittaamaan sähkönjakelun luotettavuutta. Vuonna 2013 vioista johtuneiden sähkönjakelun keskeytysten lukumäärä asiakasta kohti (SAIFI) oli 1,74 (2012: 1,40).

EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto

Vuonna 2013 sähkökatkojen keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) oli 220 minuuttia (2012: 103). Vioista johtuneiden sähkökatkojen keskimääräinen pituus (CAIDI) oli 115 minuuttia (2012: 61). Vuoden 2013 SAIDI- ja CAIDI-tunnuslukuihin vaikuttivat joulukuun ankarat talvimyrskyt

Pohjoismaissa. Tavoitearvoksi sähkökatkon keskimääräiselle kestolle asiakasta kohden (SAIDI) oli vuodelle 2013 asetettu enintään 110 minuuttia, sähkönjakeluhäiriöiden kesto oli siis kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. 

Tuote- ja palvelumerkinnät

PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio

Fortum noudattaa EU:n lainsäädäntöön perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sähkön alkuperästä. Tämä edellyttää, että sähköntuottaja ilmoittaa tuotetun sähkön alkuperän, hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisen jätteen määrän.

Fortum Markets myi sähköä vuonna 2013 sekä yksityis- että yritysasiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sähkö hankittiin Nord Pool -sähköpörssistä. Sähkösopimuksen

tyypistä riippuen asiakkaat saavat eri energialähteillä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti.

Fortum Marketsin vuonna 2012 myymän sähkön tuottamiseen käytettiin:

  • 36,4 % uusiutuvaa energiaa (33,3 % myytiin ympäristösähkönä)
  • 58,4 % ydinvoimaa
  • 5,2 % fossiilisia polttoaineita.

Fortumin myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,7 mg/kWh
  • Hiilidioksidi (CO2): 47 g CO2/kWh.

Vuoden 2013 luvut ovat saatavilla kesällä 2014 johtuen pohjoismaisesta raportointikäytännöstä.

Lue lisää

PR5 Asiakastyytyväisyys

Fortum seuraa asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisten EPSI-asiakastyytyväisyystutkimusten avulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Fortum sai vuonna 2013 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa EPSI-tutkimuksissa Ruotsissa ja Suomessa. Norjassa asiakastyytyväisyys laski hieman vuoteen 2012 verrattuna. Pidemmällä aikavälillä asiakkaiden Fortumia kohtaan kokema tyytyväisyys on kehittynyt positiiviseen suuntaan sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. Kehitys on ollut sekä nousujohteista että nopeampaa kuin alalla keskimäärin.

Kaikissa kolmessa maassa Fortumin asiakkaiden arvio hinta-laatusuhteesta parani. Suomessa asiakasuskollisuus parani merkittävästi. Ruotsissa ja Norjassa Fortumin tunnettuus ja brändin suosittuus säilyivät keskeisinä kehitysalueina.

Asiakastyytyväisyys* vuosina 2011-2013
Suomi Ruotsi Norja
2013 71 65 69
2012 68 64 69
2011 70 60 63
* Suomessa ja Norjassa tutkimusmenetelmänä EPSI, Ruotsissa Svenskt Kvalitetsindex.

Fortum mittaa asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön mainetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien osalta vuosittain myös laajan One Fortum –tutkimuksen avulla. Tutkimus kattaa useita sidosryhmiä: asiakkaat, suuren yleisön, julkishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt sekä Fortumin henkilökunnan. Vuonna 2013 tutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Tutkimuksen mukaan Fortumin maine on edelleen vahvin pääomamarkkinoilla ja heikoin suuren yleisön keskuudessa. Vuoteen 2012 verrattuna Fortumin maine suuren yleisön ja julkishallinnon edustajien keskuudessa kehittyi kuitenkin suotuisasti Suomessa ja Ruotsissa. Maine oman henkilöstön keskuudessa heikkeni hieman. One Fortum –tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys parani kaikissa divisioonissa vuoteen 2012 verrattuna. Erityisesti Power-divisioonaan kuuluva Power Solutions –liiketoimintayksikkö saavutti hyvin korkean asiakastyytyväisyyden.

Markkinointiviestintä

PR7 Markkinointiviestinnän määräysten ja vapaaehtoisten käytäntöjen rikkomukset

Ruotsissa Fortum Markets AB:n katsottiin rikkoneen Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mainonta- ja markkinointisääntöjä liittyen vuoden 2012 ilmoitukseen sähkön talvihintatarjouksesta. Sakkoja ei määrätty.

Marraskuussa 2013 Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (Energimarknadsinspektionen) antoi kieltomääräyksen Fortum Markets AB:lle olla käyttämättä 1. syyskuuta 2013 voimaantulleita sopimusehtoja. Syynä kieltoon oli se, ettei Fortum Markets AB ollut viestinyt uusia sopimusehtoja loppuasiakkailleen riittävän selvästi ennen sopimusehtojen voimaantulemista. Virasto kumosi kiellon joulukuussa 2013 sen jälkeen kun Fortum Markets AB oli korjannut

asiakasviestinnän puutteet ja määrittänyt sopimusehdoille uuden voimaantulemisajan (1. helmikuuta 2014). Sakkoja ei määrätty.

Määräystenmukaisuus

PR9 Sakot tuotteiden ja palvelujen tarjontaa ja käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä

Ei kyseisiä sakkoja vuonna 2013.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset