Vuosikertomus 2013 | In English |

Monimuotoisuus

LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Fortum edistää tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehittymisessä ja uralla etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja siihen puututaan välittömästi. Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Vuoden 2013 aikana ei raportoitu yhtään syrjintätapausta (2012: 1).

Vakituisesti Fortumin palveluksessa olevien keski-ikä oli 44 vuotta (2012: 44) ja yli 50-vuotiaiden työntekijöiden osuus oli 36 % (2012: 36 %). Naisten osuus

koko Fortumin henkilöstöstä oli 28 % (2012: 28 %). Naisten osuus konserni- ja divisioona­tason johtoryhmissä oli 31 % (2012: 35 %). Fortumin hallitukseen kuului seitsemän jäsentä, joista kolme, mukaan lukien puheenjohtaja, oli naisia.


Vakituisten työntekijöiden ikäjakauma vuosina 2011-2013, %
2013 2012 2011
-25 v. 3 3 3
25-29 v. 10 10 9
30-34 v. 13 12 11
35-39 v. 12 12 12
40-44 v. 13 13 14
45-49 v. 14 14 15
50-54 v. 15 16 16
55-59 v. 12 13 13
60+ v. 8 7 7

LA14 Naisten ja miesten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin, merkittävien toimintamaiden osalta

Henkilöstöpolitiikkansa mukaisesti Fortum tarjoaa oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän kaikille työntekijöilleen. Palkkaus perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinasopimuksiin sekä noudattaa kunkin maan voimassaolevia käytäntöjä. Palkkatasot perustuvat henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tehtävän vaativuuteen sekä kunkin maan markkinatilanteeseen.

Suomessa toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkkatasa-arvoa on seurattu vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2013 vertailu tehtiin myös henkilöstöryhmittäin. Aikaisemmin työntekijät-henkilöstöryhmässä vertailuja ei ole pystytty tekemään liian pienten ryhmäkokojen vuoksi.

Kattavampi henkilöstötietojärjestelmä on mahdollistanut peruspalkan tasa-arvoisuuden raportoinnin useamman maan osalta. Vuonna 2013 vertailu tehtiin seitsemässä maassa: Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Norja, Puola ja Ruotsi.  

Ero miesten ja naisten peruspalkoissa oli keskimäärin -8 %. Työntekijöiden kokonaismäärä vertailussa oli 4 695, joista naisia 1 522 (32 %). Kun otetaan huomioon naisten osuus vertailujoukossa, oli peruspalkkojen ero -3 %. Erot vaihtelivat maittain ja siihen vaikuttavat palvelusvuodet ja tehtävien vaativuusluokka. Myös naisten lukumäärällä eri luokissa on vaikutusta. Merkittävin ero miesten hyväksi oli Virossa, jossa miesten keskimääräinen palvelusaika oli lähes kaksinkertainen naisiin verrattuna.

 

  

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset