Vuosikertomus 2013 | In English |

Koulutus

LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat

Fortum tarjoaa työntekijöilleen monia sisäisiä koulutusohjelmia tukeakseen erilaisia kehittämistarpeita. Osana Tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitetta Fortum on järjestänyt kaikille esimiehille suunnatun johtamisen kehittämisohjelman. Leadership Impact -ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä ja taitoja, joita tuloksellisuuden ja kasvun johtaminen edellyttää esimiesasemassa olevalta. Keskeistä ohjelmassa on ollut itsetuntemuksen lisääminen ja coaching-taitojen kehittäminen. Vuonna 2013 Leadership Impact -ohjelma koostui 360°-arvioinnista sekä päivän mittaisesta koulutustilaisuudesta. Vuoden 2011 syksystä lähtien lähes 1 000 esimiestä kaikista Fortumin operatiivisista maista on

osallistunut suomen-, ruotsin-, puolan-, venäjän- ja englanninkielisiin ohjelmiin. Jatkossa samoja aiheita käsitellään uusille esimiehille suunnatulla Johtajuudessa kehittyminen -MASTER-kurssilla.

Fortumin esimiehille suunnattujen MASTER-kurssien tarkoituksena on lisätä esimiesten valmiuksia kohdata esimiestyön mukanaan tuomia haasteita. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa ja kehittää Fortumin toimintatapaa henkilöstöprosesseissa. MASTER-kurssit ovat yhden päivän mittaisia sisältäen teoriaa, erilaisia harjoituksia sekä paljon keskustelua. Vuonna 2013 MASTER-kurssien aiheina olivat suoritus- ja kehityskeskustelut, rekrytointi, työsuhdetaidot, palkitseminen, johtajuudessa kehittyminen, työympäristö sekä vakuuttava esiintyminen. Koulutuspäiviä järjestettiin 16 ja niihin osallistui yhteensä 163 esimiestä.

Vuoden 2013 aikana 107 henkilöä (2012: 324) tutustui Fortumin toimintaan uusille työntekijöille suunnatun Fortum Passport -verkkoperehdytysohjelman kautta. Ohjelma sisältää tietoa eri aihealueista mm. Toimintaohjeesta, kestävän kehityksen periaatteista ja turvallisuudesta. Ohjelmaan kuuluu myös Joiner's Survey -palautekysely, jonka avulla seurataan rekrytointi- ja perehdytysprosessin onnistumista sekä kehitetään toimintaa.

Vuonna 2013 koulutuskustannukset olivat noin 5 miljoonaa euroa (2012: 7,9).

Vakituisten työntekijöiden koulutustaso vuosina 2011-2013, %
2013 2012 2011
Tohtori 1 1 0,5
Ylempi korkeakoulu- tai yliopistotutkinto 37 35 34
Alempi korkeakoulu- tai yliopistotutkinto 7 7 5,5
Ammattikorkeakoulu 26 26 29
Ammatillinen koulutus 22 22 21,5
Peruskoulu 3 3 3,5
Määrittelemätön 4 6 6

LA12 Työntekijöiden säännölliset suoritus- ja kehityskeskustelut sukupuolittain jaoteltuna

Vakituiset työntekijät kuuluvat suoritus- ja kehityskeskusteluprosessin piiriin kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja niitä toteutetaan joko henkilökohtaisella ja/tai tiimitasolla. Vuosittaiset suoritus- ja kehityskeskustelut tukevat työntekijän ja esimiehen välistä keskustelua tavoitteista, saavutuksista ja mahdollisuuksista ammatilliseen kehittymiseen. Keskustelujen tavoitteena on työntekijöiden sitouttaminen ja motivointi, strategian, liiketoiminnan tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien jalkauttaminen, toiminnan suunnittelun, ilmapiirin ja tiedonkulun parantaminen sekä tuloksellisuuden ja kasvun edistäminen yksilö- ja yritystasolla.

Fortumin strategian mukaisesti linjatut henkilökohtaiset ja/tai tiimikohtaiset tavoitteet asetetaan vuoden alussa. Samalla

varmistetaan myös tarvittava osaaminen sekä arvioidaan edellisen vuoden suoriutuminen. Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa pohjan maksettaville tulospalkkioille. Fortumin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat vakituiset työntekijät, jotka ovat olleet Fortumin palveluksessa vähintään kolme kuukautta. Tavoitteena on ottaa Fortumin suoritus- ja kehitysmalli käyttöön kaikissa Fortumin toimipaikoissa.

Kaikki vakituiset työntekijät kuuluvat suoritus- ja kehityskeskusteluprosessin piiriin, mutta prosessissa käytettävää sähköistä työkalua pystyi käyttämään vuonna 2013 noin 67 % (2012: 64 %) henkilöstöstä globaalisti, joista suoritus- ja kehityskeskusteluprosessi toteutui 97 %:lla (2012: 96 %). Naisten ryhmässä toteutumisprosentti oli 95 (2012: 95,8) ja miesten ryhmässä 98 (2012: 96,3). Kehityskeskustelut toteutuivat lähes yhtä hyvin naisilla ja miehillä. Koko yhtiön kattava luku on saatavilla kun kaikki toimintamaat ja henkilöstöryhmät ovat työkalun piirissä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset