Vuosikertomus 2013 | In English |

Ihmisoikeudet

HR1 Ihmisoikeuslausekkeita sisältävät investointisopimukset

Kaikille Fortumin investointihankkeille tehdään kestävän kehityksen arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Ne hankkeet, jotka vaativat Fortumin johtoryhmän hyväksynnän, edellyttävät lisäksi konsernitason kestävän kehityksen asiantuntijoiden arviointia ja hyväksyntää. Kestävän kehityksen arviointiin sisältyy myös ihmisoikeusarviointi erityisesti uusilla toiminta-alueilla.

Vuonna 2013 Fortum otti käyttöön ihmisoikeusarvioinnin osaksi systemaattista maa- ja vastapuoliriskien arviointia.

HR2 Palvelun- ja tavarantoimittajat, urakoitsijat ja muut merkittävät liikekumppanit, joille on tehty ihmisoikeusarviointi

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista olivat 11 % (2012: 5 %), pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Vuonna 2013 Fortum suoritti esivalinnan 261 toimittajalle (2012: 264). Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden tarkastuksesta. Esivalinta tehdään, kun hankinnan volyymi ylittää 50 000 euroa ja pohjoismaisen toimittajan ollessa kyseessä 100 000 euroa. Toimittajakyselyä käytetään yleisten, kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien tietojen keräämiseksi toimittajilta. Vuonna 2014 Russia-divisioonan toimittajien esivalintaa pyritään yhdenmukaistamaan konsernin ohjeistuksen kanssa.

Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnattu Toimintaohje on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa, ja se liitetään kaikkiin yli 50 000 euron hankintasopimuksiin. Toimintaohjeen avulla Fortum pyrkii varmistamaan, että toimittaja muun muassa tarjoaa työntekijöilleen turvalliset työskentelyolosuhteet, noudattaa sääntöjä ja määräyksiä sekä vähentää toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2013 Fortum jatkoi kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä toimittaja-auditointeja, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun Toimintaohjeen vaatimuksiin. Tavoitteeksi asetettiin auditoida jokaisesta divisioonasta kolme riskimaatoimittajaa. Fortum auditoi yhteensä 13 (2012: 10) toimittajaa, joista noin 70 % toimii riskimaissa. Riskimaatoimittajista tämä edustaa 11 % (2012: 13 %), pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

Auditoidut toimittajat ovat joko suorassa sopimussuhteessa Fortumiin tai toimivat alihankkijana Fortumin toimittajalle. Painopistealueina auditoinneissa olivat biopolttoainetoimittajat ja urakoitsijat.

Lue lisää


HR3 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille

Fortumin Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivää kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he opettelevat Toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut.

Koulutus sisältää myös ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditointien teko aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Fortumin tavoitteena on kouluttaa auditoijia eri divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2013 koulutettiin yhteensä 11 auditoijaa Puolasta ja Ruotsista.

HR4 Syrjintätapaukset ja toteutetut toimenpiteet

Vuoden 2013 aikana ei raportoitu yhtään syrjintätapausta (2012: 1).

HR5 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoimintaa koskevan oikeuden tukeminen riskialueilla, HR6 Lapsityövoiman käytön estämiseksi

toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa ja HR7 Pakkotyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa

Suurin osa Fortumin ostoista keskittyy Pohjoismaihin. Fortumin ostot riskimaista ovat 11 % (2012: 5 %), pois lukien Russia-divisioonan toimittajat. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Näissä maissa rikkomukset liittyen ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa.

Fortum kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja

oikeutta työehtosopimustoimintaan sekä ammattiyhdistysten edustajien loukkaamattomuutta ja koskemattomuutta. Fortumin toimintamaissa järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus on taattu lainsäädännössä, poikkeuksena Intia, joka ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO, International Labour Organization) sopimusta järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta. Intiassa Fortum noudattaa samoja käytäntöjä kuin muissakin toimintamaissa eikä rajoita tai estä järjestäytymisvapautta.

Kaikki lapsityövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin toimintamaista Intia ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia vähimmäisiästä ja lapsityövoiman pahimpien muotojen kieltämisestä. Fortumin Intian toiminnoissa työllistymisen ehtona on työntekijän täysi-ikäisyys.

Kaikki pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Fortumin omassa toiminnassa ei ole tunnistettu pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä.

Vuonna 2013 Fortum jatkoi kestävään kehitykseen liittyviä toimittaja-auditointeja, joissa arvioidaan kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajille suunnatun Toimintaohjeen vaatimuksiin.

Tämä sisältää myös arvioinnin siitä, millaisia ohjeistuksia toimittajalla on lapsityövoiman ja pakkotyövoiman estämiseksi sekä kuinka järjestäytymisvapaus toteutuu toimittajalla. Vuonna 2013 auditoitiin 13 (2012: 10) toimittajaa, joista noin 70 % toimii riskimaissa. Fortumin riskimaatoimittajista tämä edustaa 11 % (2012: 13 %) pois lukien Russia-divisioonan toimittajat.

Tehdyissä auditoinneissa ei löydetty poikkeamia lapsi- tai pakkotyövoimaan liittyen. Järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoiminnan osalta ei myöskään löydetty poikkeamia, mutta yhdelle toimittajalle annettiin suositus kuunnella työntekijöiden toiveita virallisesta järjestäytymisestä ammattiliiton kautta. Nykymallissa yhteistoiminta hoidettiin työpaikalla työnantajan ja työntekijöiden välisenä ilman ammattiliittoa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset