Vuosikertomus 2013 | In English |

Raportointiperiaatteet

Fortumin vuosikertomus koostuu neljästä osasta: tilinpäätös, vuosikatsaus, hallinto ja kestävä kehitys. Vuosikertomus julkaistaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi Fortumin verkkosivuilla.

Fortum yhtiönä ja keskeiset tiedot tuotantokapasiteetista, asiakkaista, henkilöstöstä, sertifioiduista hallintajärjestelmistä sekä hiilidioksidipäästöistä esitellään vuosikatsauksen puolella.

Kestävän kehityksen raportti kertoo Fortumin toiminnasta vuonna 2013 sisältäen joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2014. Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2012 julkaistiin maaliskuussa 2013, ja vuoden 2014 raportti julkaistaan maaliskuussa 2015.

Raportti on jaettu neljään osioon. Ensimmäisessä osiossa kerrotaan kestävästä kehityksestä osana Fortumin strategiaa.

Toisessa osiossa tarkastellaan Fortumin liiketoiminnan arvoketjua sekä eri tuotanto- ja jakelumuotojen roolia siinä. Kolmannessa osiossa esitellään Fortumin keskeiset sidosryhmät sekä sidosryhmien odotukset Fortumin kestävän kehityksen työtä kohtaan. Neljännessä osassa esitetään Global Reporting Initiative (GRI) G3.1-raportointiohjeiston mukaiset tiedot.  

Kestävän kehityksen raporttia koskevien lisätietojen antajat löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Raportin rajaus ja yhdistelyperiaatteet

Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Yhdistellyt tiedot sisältävät emoyhtiö Fortum Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on suoraan tai välillisesti yhteensä yli 50 %

osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä.

Johtamiskäytäntöjen raportointi ei kaikilta osin ulotu Fortumin vähemmistöosakkuuksiin, eikä raportointikokonaisuuden määrittely siten täysin noudata GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteita (Boundary Protocol). GRI-ohjeiston määrittelyperiaatteiden mukaisesti yhtiöt, joissa omistusosuus on enintään 50 % ja joilla on kestävän kehityksen näkökulmasta merkittävä vaikutus, tulee sisällyttää johtamiskäytäntöjä koskeviin tietoihin. Fortumin tapauksessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen (26 % omistusosuus), Kemijoki Oy:n (18 % omistusosuus osakepääomasta ja 64 % osuus vesivoimaosakkeista) ja Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n (49,5 % omistusosuus) sekä Ruotsissa sijaitsevien Forsmarkin (26 % omistusosuus) ja Oskarshamnin

(46 % omistusosuus) ydinvoimalaitosten johtamiskäytännöt eivät sisälly raporttiin.

Edellisten vuosien tiedot on esitetty pro forma -tietoina eli kunkin vuoden organisaation ja toimintojen mukaisesti, eikä esimerkiksi tuotantolaitosten omistussuhteiden muutosten vaikutuksia ole jälkeenpäin päivitetty aiempiin tunnuslukuihin.

Kapasiteetin muutokset

Uusi ja hankittu kapasiteetti

Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön neljä uutta CHP-voimalaitosta: Järvenpää (Suomi), Brista (Ruotsi), Klaipeda (Liettua) ja Jelgava (Latvia). Venäjällä otettiin käyttöön Nyaganin kaasuvoimalaitoksen kaksi tuotantoyksikköä. Lisäksi Fortum osti Amrit Solarin aurinkovoimalaitoksen Luoteis-Intiassa.

Vuoden aikana ostetut laitokset ja kapasiteetti ovat mukana raportoinnissa haltuunotosta alkaen. Sama pätee rakennettuun uuteen kapasiteettiin ja vuoden aikana käyttöön otettuihin uusiin laitoksiin.

Vuokralla ollut ja myyty kapasiteetti

Fortum myi Kuusamon voimalaitoksen Adven Oy:lle 1.10.2013. Kuusamon voimalaitos on mukana raportoinnissa tammi-syyskuun ajalta. Vuoden lopussa Fortum myi myös Kauttuan ja Nokian voimalaitokset ja Uimaharjun voimalaitos siirtyi takaisin Stora Ensolle vuonna 1990 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Näiden laitosten tiedot ovat mukana raportoinnissa koko vuoden 2013 ajalta.

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty

tilintarkastajien tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja konsolidointijärjestelmistä.

Ympäristötietojen osalta raportti kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Normaalisti Fortum on tällöin pääomistaja, mutta yhtiö voi olla laitoksen ympäristöluvan haltija myös ollessaan vähemmistöosakas. Näissä tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan, mutta ominaispäästölukuihin tuotannosta ja päästöistä lasketaan mukaan vain Fortumin omistusosuutta vastaava osuus.

Fortumilla on käytössä konsernin laajuinen tietokanta ohjeineen toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten. Toimipaikat ovat vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen tietojen oikeellisuudesta. Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin.

Fortumin henkilöstöjohtamisen HeRMeS-järjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa lukuun ottamatta Zabrzen ja Bytomin toimintoja, ja sillä kerätään kaikki työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Vuoden 2013 aikana HeRMeS on otettu osittain käyttöön myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri tietojärjestelmistä. Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät nämä tiedot ja toimittavat ne Corporate Sustainability -yksikölle GRI:n suosittelemassa muodossa.

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. Tämä raportti kuvaa Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista Fortumin toiminnassa. Global Compact hyväksyy GRI:n G3.1-version tunnuslukujen käytön Communication on Progress (COP) -raportoinnissa. GRI-indeksissä esitetään ne tunnusluvut, joita Fortum on käyttänyt mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.

Fortum liittyi Caring for Climate –aloitteeseen marraskuussa 2013. Fortum täyttää Caring for Climate –aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP:n ilmastonmuutosohjelman puitteissa tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset