Vuosikertomus 2013 | In English |
PERUSSISÄLTÖ, OSA I: Strategia ja taustakuvaus
Tunnus Kuvaus Raportointi­laajuus Global Compact Raportin osio/Lisätiedot
PERUSSISÄLTÖ, OSA II: Johtamiskäytännöt
Teemat Kuvaus Raportointi-
laajuus
Global Compact Raportin osio/Lisätiedot
PERUSSISÄLTÖ, OSA III: Toimintaindikaattorit
Tunnus Kuvaus Raportointi-
laajuus
Global Compact Raportin osio/Lisätiedot

GRI-indeksi

 

 

 

Täysin raportoitu

Osittain raportoitu

Ei raportoitu

PERUSSISÄLTÖ, OSA I: Strategia ja taustakuvaus + -
Tunnus Kuvaus Raportointi-
laajuus
Global Compact Raportin osio/Lisätiedot
1. STRATEGIA JA ANALYYSI
1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto Vuosikatsaus/ Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Vuosikatsaus/ Markkinoiden kehitys
Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset
2. ORGANISAATION KUVAUS
2.1 Organisaation nimi Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja/tai palvelut Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.3 Operatiivinen rakenne Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Fortumin toiminta- ja markkina-alueet
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Vuosikatsaus/ Tilinpäätös 2013/ Fortumin osake ja osakkeenomistajat
2.7 Markkina-alueet Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Konsernin liiketoimintarakenne
Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/Vuosi 2013 lukuina/ Myynti ja tuotanto
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Tilinpäätös/ Hallituksen toimintakertomus/ Tuloskehitys ja taloudellinen asema/ Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kestävä kehitys/ Johtamismalli/ Kestävän kehityksen indeksit
Fortumin kestävän kehityksen raportti 2012 sai kunniamaininnan Suomen vastuullisuusraportointikilpailussa.
3. RAPORTOINTIPERIAATTEET
3.1 Raportointiajanjakso Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.2 Edellisen raportin julkistamisajankohta Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.3 Raportointitiheys Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.4 Yhteystiedot Yhteystiedot
3.5 Raportin sisällön määrittely Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmien näkemyksiä/ Olennaisuusarviointi
Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmäyhteistyö
3.6 Raportin rajaus Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.7 Raportin laajuuteen tai rajaukseen liittyvät erityiset rajoitukset Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.8 Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä edellisiin raportointijaksoihin verrattuna Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Raportointiperiaatteet
3.12 GRI-sisältövertailu Kestävä kehitys/ GRI-osio / GRI-indeksi
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Riippumaton varmennuslausunto
4. HALLINTOKÄYTÄNNÖT, SITOUMUKSET JA VUOROVAIKUTUS
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Sosiaalisen vastuun tunnusluvut/ Työntekijät ja työolosuhteet
Osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouksen ja hallituksen toiminta sekä tehtävät on kuvattu Fortumin Tilinpäätöksessä.
Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.5 Kestävän kehityksen tulosten vaikutus hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon palkkoihin ja palkkioihin (mukaan luettuina erojärjestelyt) Hallinnointi/ Palkitseminen
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.7 Hallituksen ja sen alaisuudessa toimivien valiokuntien kokoonpanon, pätevyyden ja asiantuntemuksen määrittelykäytännöt sisältäen monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden, esimerkiksi sukupuolen, huomioimisen Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
4.8 Missio, arvot sekä toimintasäännöt ja -periaatteet sekä näiden toimeenpanokäytännöt Vuosikatsaus/ Strategia
Kestävä kehitys/ GRI -osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
4.9 Hallituksen tavat seurata organisaation taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa ja sen johtamista, mukaan lukien
näihin liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet sekä kansainvälisten käytäntöjen, menettelyohjeiden ja periaatteiden noudattaminen
Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittarit raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.
Tilinpäätös/ Hallituksen toimintakertomus/ Riskienhallinta
Kestävä kehitys/ Johtamismalli/ Tavoiteasetanta
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi Hallinnointi/ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä/ Fortumin hallintoelimet
Hallituksen vuosittaisessa itsearvioinnissa hallitus arvioi omaa toimintaansa.
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Kestävä kehitys/ Johtamismalli
Kestävän kehityksen arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin yrityskauppoihin ja investointeihin.
Tilinpäätös/ Hallituksen toimintakertomus/ Riskienhallinta
4.12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmäyhteistyö/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmäyhteistyö/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
Lista edunvalvontajärjestöistä löytyy Fortumin verkkosivuilta
4.14 Organisaation sidosryhmät Kestävä kehitys/ Sidosryhmät
4.15 Olennaisten sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmien näkemyksiä/ Olennaisuusarviointi
Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmien näkemyksiä/ Asiakastyytyväisyys
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmäyhteistyö
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet teemat ja huolenaiheet Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/Sidosryhmien näkemyksiä
PERUSSISÄLTÖ, OSA II: Johtamiskäytännöt + -
Kuvaus Raportointi-
laajuus
Global Compact Raportin osio/Lisätiedot
TALOUDELLISEN VASTUUN JOHTAMINEN
Teemat Taloudellinen vastuu ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Markkina-alue Vuosikatsaus/ Markkinoiden kehitys
Vuosikatsaus/ Fortumin vuosi 2013/ Fortumin toiminta- ja markkina-alueet
YMPÄRISTÖVASTUUN JOHTAMINEN
Teemat Materiaalit, energia, vesi, päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet, tuotteet ja palvelut, määräystenmukaisuus ja yleiset Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Luonnon monimuotoisuus Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Biodiversiteettiohje
Kuljetukset Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin kestävän kehityksen politiikka
Fortumin CDP-vastaus (englanniksi)
SOSIAALISEN VASTUUN JOHTAMINEN/HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
Teemat Työvoima, henkilöstön ja johdon väliset suhteet, työterveys ja -turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet ja naisten ja miesten tasavertainen palkkaus Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
SOSIAALISEN VASTUUN JOHTAMINEN/IHMISOIKEUDET
Teemat Investointi- ja hankintakäytännöt, alkuperäiskansojen oikeudet Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
Syrjimättömyys Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin, lapsityövoima, pakkotyövoiman käytön estäminen ja turvallisuuskäytännöt Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Arviointi ja seuranta, korjaustoimet Kestävä kehitys/ GRI-osio/ Kestävän kehityksen johtaminen
Fortumin henkilöstöpolitiikka
Fortumin Toimintaohje
Fortumin Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille
Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelystä
SOSIAALISEN VASTUUN JOHTAMINEN/YHTEISKUNTA
Teemat Paikallisyhteisöt Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmäyhteistyö/ Paikallisyhteisöt
Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/ Sidosryhmien näkemyksiä
Korruptio, kilpailunvastainen toiminta ja määräystenmukaisuus Fortumin Toimintaohje
Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille
Poliittinen vaikuttaminen Kestävän kehityksen politiikka
SOSIAALISEN VASTUUN JOHTAMINEN/TUOTEVASTUU
Teemat Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Kestävä kehitys/ Sidosryhmät/Sidosryhmäyhteistyö/ Asiakkaat
Tuote- ja palvelumerkinnät Kestävä kehitys/ Liiketoiminnat/ Sähkön ja lämmön myynti
Markkinointiviestintä, asiakkaan yksityisyydensuoja ja määräystenmukaisuus Fortumin Toimintaohje
PERUSSISÄLTÖ, OSA III: Toimintaindikaattorit + -
Tunnus Kuvaus Raportointi-
laajuus
Global Compact Raportin osio/Lisätiedot
TALOUDELLINEN VASTUU
Taloudelliset tulokset
EC1 Taloudellinen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken EC1
EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset sekä riskit ja mahdollisuudet EC2
Tilinpäätös/ Strategiset riskit
Fortumin CDP raportointi
EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Hallinnointi/ Palkitseminen/ Eläkejärjestelyt
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen tuki Kestävä kehitys/ Liiketoiminta/ Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille/ Fortum veronmaksajana
Tukea ei ole eritelty lajeittain.
Markkinat
EC5 Tavanomaisen alkupalkan ja paikallisen minimipalkan suhde sukupuolittain jaoteltuna organisaation keskeisissä toimipaikoissa
EC6 Ostot paikallisilta toimittajilta EC6
Paikalliset hankinnat esitetty euromääräisinä volyymeinä, ei prosentteina. Ohjaavaa politiikkaa paikallisista ostoista ei ole.
Vastuullista polttoaineiden hankintaa
EC7 Paikalliset rekrytoinnit EC7
Politiikkaa paikallisen työvoiman rekrytointiin ei ole.
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut EC8
Fortumin investointeja infrastruktuuriin, erityisesti kaukolämpöverkkoon Venäjällä, voidaan laajemmassa mittakaavassa pitää yleishyödyllisinä, vaikka ne tuottavat myös taloudellista hyötyä.
Fortumin taloudelliset vaikutukset
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus EC9
Negatiivisia epäsuoria taloudellisia vaikutuksia ei ole analysoitu. Benchmark-vertailu puuttuu.
Fortumin taloudelliset vaikutukset
EU6 Johtamiskäytännöt, joilla varmistetaan lyhyen ja pitkän aikavälin sähkönsaatavuus ja luotettavuus Vuosikatsaus/ Konsernin liiketoimintarakenne
Liiketoimintamme/ Jakelun luotettavuuden parantaminen
EU7 Energiankysyntää ja energiatehokkuutta ohjaavat suunnitelmat ja toimenpiteet Sidosryhmäyhteistyö/ Asiakkaat
EU8 Tutkimus- ja kehitystoimenpiteet sekä kustannukset sähkön luotettavuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi Vuosikatsaus/ Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena
EU9 Ydinvoimaan liittyvät varaukset Tilinpäätös 2013/ Konsernitilinpäätöksen liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
EU10 Suunniteltu kapasiteetti verrattuna ennakoituun sähkön kysyntään pitkällä aikavälillä, eriteltynä energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin EU10
Vuosikatsaus/ Markkinoiden kehitys
Tilinpäätös/ Hallituksen toimintakertomus/ Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
EU11 Lämmöntuotannon keskimääräinen tehokkuus EU11
Lämmöntuotannon tehokkuus raportoitu koko tuotannolle, ilman indikaattorin edellyttämää jaottelua.
EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt EU12
YMPÄRISTÖVASTUU
Materiaalit
EN1 Materiaalien käyttö EN1
EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö EN2
Energia
EN3 Energian suora kulutus EN3
EN4 Energian epäsuora kulutus EN4
Fortumin ostaman sähkön tuottamisessa käytettyjä primäärienergialähteitä ei tunneta tarkasti.
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö EN5
EN6 Energiatehokkaat tuotteet ja palvelut EN6
Fortum tarjoaa asiakkailleen uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tarjoamme myös energiatehokkuusneuvontaa ja laitteita (esim. Kotinäyttö), jotka auttavat asiakkaitamme vähentämään sähkönkulutustaan.
EN7 Toimenpiteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt EN7
Saavutettuja säästöjä ei ole raportoitu.
Vesi
EN8 Veden kulutus EN8
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi EN9
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö EN10
Luonnon monimuotoisuus
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko EN11
EN12 Yhtiön toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla EN12
Vaikutuksia ei ole kuvattu yksityiskohtaisesti.
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt EN13
Elinympäristöjen kokoa ei ole raportoitu.
Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat EN14
Vesivoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Energianjakelun ympäristövaikutusten vähentäminen
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä EN15
Mahdollisia uhanalaisia lajeja ei ole selvitetty kattavasti.
Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt EN16
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt EN17
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi EN18
Vesivoima
Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet/Biomassan käytön lisääminen
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto/ Monipuolista polttoaineiden käyttöä
Tilinpäätös/ Konsernitilinpäätöksen liitetieto 19.2 Investoinnit
EN19 Otsonikerrosta tuhoavien aineiden päästöt EN19
EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain EN20
Raskasmetallipäästöistä on raportoitu vain elohopea.
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN21 Päästöt vesistöihin EN21
Jätevesipäästöjä ei ole raportoitu käsittelytavan mukaan.
CHP:n ympäristövaikutusten vähentäminen
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN22 Jätteen kokonaispaino tyypin ja käsittelytavan mukaan EN22
Jätemääriä ei ole raportoitu yksityiskohtaisesti käsittelytavan mukaan.
Ydinvoiman ympäristövaikutusten vähentäminen
Ydinjätehuolto
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN23 Merkittävät vuodot EN23
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä Ei olennainen Fortumille.
EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus EN25
Tuotteet ja palvelut
EN26 Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen EN26
EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö Ei olennainen Fortumille.
Määräystenmukaisuus
EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset EN28
Mahdollisia riita-asioita ei ole raportoitu.
Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset EN29
Ympäristövaikutusten vähentämistoimia ei ole raportoitu.
Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit EN30
SOSIAALINEN VASTUU: TYÖNTEKIJÄT JA TYÖOLOSUHTEET
Työvoima
LA1 Henkilöstö työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja alueen perusteella sukupuolen mukaan LA1
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA2 Henkilöstön vaihtuvuus LA2
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA3 Vakituisten työntekijöiden työntekijäedut LA3
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
EC3
LA15 Perhevapaalla olevien työntekijöiden töihinpaluu sukupuolen mukaan
Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus LA4
Fortum ei seuraa työntekijöiden järjestäytymisastetta.
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika LA5
Työterveys ja -turvallisuus
LA6 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus LA6
LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot sekä työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset alueittain ja sukupuolen mukaan LA7
Tapaturmataajuuksia ei ole raportoitu maittain, ammattitaudit raportoitu vain Suomen osalta.
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA8 Työntekijöiden kouluttaminen ja neuvonta liittyen vakaviin sairauksiin LA8
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa
Koulutus
LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden sukupuolen ja henkilöstöryhmän mukaan
LA11 Osaamisen kehittäminen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat LA11
Toimintaohjelmia työsuhteen päättyessä ei raportoitu.
LA12 Kehityskeskustelut ja ja suorituksen arvioinnit sukupuolen mukaan jaoteltuna LA12
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus LA13
Vähemmistöryhmiä ei ole raportoitu.
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Hallinnointi/ Hallitus
Naisten ja miesten tasavertainen palkkaus
LA14 Miesten ja naisten peruspalkkojen suhde LA14
Raportoitu Venäjää lukuunottamatta.
SOSIAALINEN VASTUU: IHMISOIKEUDET
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä HR1
Kokonaismäärää ja prosentuaalista osuutta ei ole raportoitu.
HR2 Alihankkijat ja urakoitsijat, joille tehty ihmisoikeusarviointi HR2
Prosentuaalista osuutta ei raportoitu.
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä HR3
Koulutustunteja ei ole raportoitu.
Syrjimättömyys
HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä HR4
Järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin
HR5 Toiminnot, joissa yhdistymisvapaus ja yhteistoimintaneuvottelutoiminta on uhattuna HR5
LA4
Lapsityövoima
HR6 Toiminnot, joihin liittyy lapsityövoiman käytön riski sekä toimenpiteet lapsityövoiman käytön estämiseksi HR6
Henkilöstöresurssit
HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyön riski sekä toimenpiteet pakkotyön estämiseksi HR7
Turvallisuuskäytännöt
HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet
Arviointi ja seuranta
HR10 Toiminnot, joille on tehty ihmisoikeusarviointi
Korjaustoimet
HR11 Ihmisoikeuksiin liittyvien valitusten ja niiden ratkaisujen määrä
EU16 Omien työntekijöiden sekä urakoitsijoiden ja alihankkijoiden turvallisuutta ja terveyttä koskevat politiikat ja vaatimukset EU16
EU17 Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden yhteenlasketut työpäivät työmaalla, operatiivisessa toiminnassa ja kunnossapidossa LA1
EU18 Niiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöiden suhteellinen osuus, jotka ovat osallistuneet työturvallisuus- ja terveyskoulutukseen EU18
Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SOSIAALINEN VASTUU: YHTEISKUNTA
Paikallisyhteisöt
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat SO1
Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SO9 Toiminnot, joilla on merkittäviä potentiaalisia tai toteutuneita negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
SO10 Keinot, joilla ehkäistään ja hillitään toimintojen merkittäviä potentiaalisia tai toteutuneita negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
Korruptio
SO2 Korruptioon liittyvien riskien osalta analysoidut liiketoimintayksiköt SO2
SO3 Korruptionvastainen koulutus SO3
Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa SO4
Poliittinen vaikuttaminen
SO5 Julkiset kannanotot ja osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen SO5
Sidosryhmämme
Sidosryhmämme/ Viranomaiset ja alan organisaatiot
SO6 Poliittisille tahoille annetut tuet SO6
EC8
Kilpailun vastainen toiminta
SO7 Kilpailun vastaista toimintaa, kartelleja ja monopoleja koskevat oikeustoimet SO7
Määräystenmukaisuus
SO8 Lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä SO8
EU19 Sidosryhmien osallistuminen energiansuunnittelua ja infrastruktuurikehitystä koskevaan päätöksentekoon EU19
Projekteja ei ole raportoitu.
EU21 Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät suunnitelmat ja koulutus EU21
Yksityiskohtaisia projekteja/toimintamalleja ei ole raportoitu paikallistasolla.
SOSIAALINEN VASTUU: TUOTEVASTUU
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset
Tuote- ja palvelumerkinnät
PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset ja niiden prosentuaalinen osuus PR3
Prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
PR4 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
PR5 Asiakastyytyväisyys PR5
Sidosryhmämme/ Asiakkaat
Markkinointiviestintä
PR6 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt
PR7 Markkinointiviestinnän määräysten ja vapaaehtoisten käytäntöjen rikkomukset PR7
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
PR8 Asiakkaan yksityisyyttä loukkaavien rikkomusten ja asiakastietojen katoamista koskevien valitusten kokonaismäärä
Määräystenmukaisuus
PR9 Sakot tuotteiden ja palvelujen tarjontaa ja käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä PR9
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys EU28
EU29 Sähkökatkojen keskimääräinen kesto EU29
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset