Vuosikertomus 2013 | In English |

Kestävän kehityksen painopistealueet vuonna 2013

Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti parannamme jatkuvasti toimintaamme arvioimalla vaikutuksiamme ja ottamalla kestävän kehityksen huomioon liiketoimintamme koko arvoketjussa.

Kestävän kehityksen johtamisen kehitystyö keskittyi vuoden kuluessa kolmelle osa-alueelle:

  • Kestävään kehitykseen liittyvien asioiden systemaattinen käsittely Fortumin hallituksessa
  • Fortumin toiminnan vaikutusten arviointi ihmisoikeuksien näkökulmasta
  • Työkalujen kehittäminen maa- ja vastapuoliriskin arviointiin kestävän kehityksen näkökulmasta

Kesäkuussa 2013 Fortumin hallitus lisäsi työjärjestykseensä kestävän kehityksen politiikan hyväksymisen, tavoitteiden asettamisen sekä niiden toteutumisen seurannan ja kestävän kehityksen raportin katselmoinnin. Samassa kokouksessa hallitus hyväksyi uudistetun kestävän kehityksen politiikan. Joulukuussa 2013 hallitus hyväksyi konsernin kestävän kehityksen tavoiteasetannan vuodelle 2014 sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin kuuluvat kestävän kehityksen mittarit.

Fortum on sisällyttänyt YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (suojele-kunnioita-korjaa) hankintaa ohjaaviin prosesseihin. Yhtiössä on käytössä avoin kanava väärinkäytöksien ilmoittamista varten. Vuonna 2013 Fortum otti kyseisten periaatteiden mukaisen arvioinnin osaksi systemaattista maa- ja vastapuoliriskin arviointia. Vuoden aikana arvioiduista maista merkittävin oli Intia. Maariskiarviointien lisäksi tehtiin noin kaksikymmentä vastapuoliriskiarviointia.

Ilmasto agendan kärjessä

Globaaleista kestävän kehityksen haasteista ilmastonmuutoksen hillintä on Fortumille keskeisimpiä kysymyksiä. Vuonna 2013 Fortum edisti aktiivisesti markkinaehtoista energia- ja ilmastopolitiikkaa liittyen EU:n tuleviin päästötavoitteisiin, päästökauppajärjestelmään ja sisäisten energiamarkkinoiden toimivuuteen.

Heinäkuussa Fortum teki ehdotuksensa päästökaupan uudistamiseksi ns. automaattisella päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismilla ja kävi tästä laajaa vuoropuhelua eri virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa EU:ssa ja jäsenmaissa. Vuoden aikana Fortum liittyi kolmeen kansainväliseen elinkeinoelämän aloitteeseen, joilla edistetään liike-elämän roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä: YK:n Global Compact –aloitteen Caring For Climate -hanke, Single Target 2030 -aloite sekä kahdentoista pääjohtajan aloite ("12 CEO -aloite") paremman energiapolitiikan puolesta.

Vuonna 2013 Fortum liittyi kolmeen kansainväliseen elinkeinoelämän aloitteeseen, joilla edistetään liike-elämän roolia ilmaston­muutoksen hillitsemisessä.

Toiminnan kehittäminen

Kestävän kehityksen operatiivisessa toiminnassa jatkettiin pitkäjänteistä toimintojen jatkuvaan parantamiseen tähtäävää työtä ja selvitettiin uusina asioina Fortumin vesitasetta, määritettiin ja tarkennettiin Fortumin kestävän kehityksen mukaisia vastuita ja velvoitteita sekä laajennettiin sosiaaliseen vastuuseen kuuluvien asioiden auditointia urakoitsijoiden keskuudessa. Vuoden aikana otettiin käyttöön yhteinen hankintamalli sekä yhteiset turvallisuusvaatimukset urakoitsijoille.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset