Vuosikertomus 2013 | In English |

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin strategiaa. Fortum ottaa toiminnoissaan tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Taloudelliseen vastuuseemme sisältyvät kilpailukyky, vahva suoritustaso ja markkinalähtöinen tuotanto, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat yrityksemme kannattavan kasvun. Tavoitteenamme on vahva tuloksellisuus. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin ja palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.

Ympäristövastuussamme painottuvat resurssien tehokas käyttö ja tarve hillitä ilmastonmuutosta. Avainasemassa ovat osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä energiatehokkaassa CHP-tuotannossa. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.


Sosiaaliseen vastuuseemme sisältyvät hyvänä yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta

ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Kehittämämme innovaatiot sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Edistämme työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta, yksilön arvostamista ja keskinäistä luottamusta sekä vastuullista toimintaa hankintaketjussamme ja laajemmin yhteiskunnassa.


Johtamismalli

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct) sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Noudatamme toiminnassamme lakeja ja asetuksia. Arvojemme lisäksi hyvä hallinnointitapa, tehokas riskienhallinta, riittävät kontrollit ja niitä tukevat sisäisen tarkastuksen periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa.

Fortumissa divisioonien ja konsernifunktioiden johto ja viime kädessä toimitusjohtaja sekä hallitus vastaavat kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. Hallitus ei ole nimennyt erityisesti kestävän kehityksen asioista vastaavaksi henkilöksi yhtään jäsentä vaan nojaa päätöksissään Fortumin johtoryhmän ja konsernin kestävän kehityksen asiantuntijoiden tietoihin ja asiantuntijalausuntoihin. Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmä on kuvattu vuoden 2013 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja johtamisessa on selkeä linjajohdon vastuu.

Kestävän kehityksen yksikkö

Fortumin kestävän kehityksen yksikkö (Corporate Sustainability) vastaa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla. Vuonna 2013 yksikkö kuului talouden esikuntatoimintoon. Liiketoimintojen ohella yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä talouden esikuntaan kuuluvien riskienhallinnasta, yrityskaupoista, strategiasta, hankinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavien tahojen kanssa. Yhteistyö myös lakiasioista, viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista sekä edunvalvonnasta vastaavien asiantuntijoiden kanssa on jatkuvaa. Talouden esikuntatoiminnon johtaja, konsernin talousjohtaja, raportoi toimitusjohtajalle, on Fortumin johtoryhmän jäsen ja osallistuu myös Fortumin hallituksen kokouksiin.

Kestävän kehityksen yksikkö johtaa konsernin ympäristö-, 

työterveys- ja turvallisuusverkoston (EHS) toimintaa. Yksikön edustajat ovat jäseninä konsernin investointeja käsittelevässä Finance Forumissa ja yksikkö antaa kestävään kehitykseen liittyvän hyväksynnän
(ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset) kaikille merkittäville investoinneille, yritysostoille ja käyttöomaisuusmyynneille osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksymismenettelyä. Yksikkö on lisäksi keskeisesti mukana konsernin markkinanäkymä- ja edunvalvontaprosesseissa sekä tukee sijoittajasuhdetoimintaa asiantuntemuksellaan.

Fortum ilmoitti helmikuussa 2014 siirtyvänsä uuteen liiketoimintarakenteeseen 1.3.2014 alkaen. Samassa yhteydessä osa konsernitason esikuntatoiminnoista siirrettiin hallinnollisesti liiketoimintadivisioonien alaisuuteen. Muutoksen myötä konsernitasoiset kestävän kehityksen toiminnot sijoittuvat Heat, Electricity Sales and Solutions

-divisioonaan, jonka johtaja raportoi Fortumin Chief Operating Officerille (COO) ja on Fortumin johtoryhmän (Fortum Executive Management, FEM) jäsen.

Linjajohdon vastuu

Vastuu kestävän kehityksen johtamisesta on Fortumin linjajohdolla ja tavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin tulospalkkiojärjestelmää.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset