Vuosikertomus 2013 | In English |

Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct)

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Fortumin päivitetty Toimintaohje otettiin käyttöön keväällä 2012 (alunperin laadittu 2007) ja julkaistiin kymmenellä kielellä. Toimintaohje on hallituksen hyväksymä.

Korruption ennaltaehkäiseminen on yksi Toimintaohjeen painopistealueista. Kaikissa Fortumin toimintamaissa korruptioon liittyviä riskejä hallinnoidaan osana Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä. Fortumilla on käytössään menettelytavat kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Korruptioon liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua. Fortumin johtoryhmä valvoo tätä prosessia. Järjestelmällinen riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa

liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi Fortumin johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle säännöllisesti toimistaan.

Fortumin työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelleen tai muulle johdolle, tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi Fortumin työntekijöillä ja heidän yhteistyökumppaneillaan on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti sähköisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä ja tarvittaessa myös nimettömänä.

Toimintaohjeesta ja sääntöjen noudattamista koskevista periaatteista ja ohjeista tiedotetaan sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien kautta. Viestinnässä tuodaan esille ylimmän johdon sitoutuminen näihin periaatteisiin ja ohjeisiin. Esimerkiksi divisioonien johdolle ja muille määritetyille

ryhmille lakiosasto on järjestänyt korruptionvastaista koulutusta. Fortum on myös kouluttanut työntekijöitään ja johtajiaan erityisen Toimintaohjetta (Code of Conduct) käsittelevän verkkokurssin avulla. Verkkokurssin suorittaminen on myös osa Fortumin uusien työntekijöiden perehdyttämisohjelmaa.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset