Vuosikertomus 2013 | In English |

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita sekä kokoontuu tarvittaessa

käsittelemään muita asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi

vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus vuonna 2013

Hallitukseen kuuluivat 9.4.2013 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat seitsemän henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Christian Ramm-Schmidt, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola, Kim Ignatius ja Joshua Larson. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2013 heidät valittiin uudelleen tehtäviinsä toimikaudelle, joka päättyy 2014 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2013 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen

merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien, on naisia. Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa ja jäsenten  osallistumisprosentti oli 100.

Vuonna 2013 yhtiön hallituksen pääpainopistealueet olivat muun muassa taloudellisen ympäristön sekä energiasektorin ja energia-alan syvällinen kartoittaminen, strategian edelleen kehittäminen, mukaan lukien sähkösiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen sekä osinkopolitiikan päivittäminen, väliaikaisjärjestelyjen määrittäminen ja toimeenpano toimitusjohtajan sairasloman ajaksi, johdon arviointi ja seuraajasuunnitelmien käsittely sekä muun muassa IT:n ja kestävän kehityksen toimintojen auditoinnin ja arvioinnin jatkaminen.

Edellisenä vuonna suoritetun itsearvioinnin perusteella parannettiin vuonna 2013 esimerkiksi kokousmateriaalien toimittamista koskevia prosesseja. Lisäksi hallitus määritti tiettyjä painopistealueita ja paransi eräitä muita prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

Fortumin hallitus 31.12.2013

Nimi Syntymä- vuosi Koulutus Päätoimi Läsnäolo
hallituksen kokouksissa
Läsnäolo valiokunta­kokouksissa
Puheenjohtaja
Sari Baldauf
1955 KTM Johtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11 Nimitys-
ja palkitsemisvaliokunta, 4/4
Varapuheenjohtaja
Christian Ramm-Schmidt
1946 Dipl.ekon. Senior Partner, Merasco Capital Ltd
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11 Nimitys-
ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Tarkastus-
ja riskivaliokunta, 1/1
Minoo Akhtarzand 1956 Diplomi-insinööri,
sähkötekniikka
Jönköpingin läänin maaherra 11/11 Nimitys-
ja palkitsemisvaliokunta, 4/4
Heinz-Werner Binzel 1954 Ekonomi,
diplomi-insinööri,
taloustieteet ja sähkötekniikka
Yksityinen konsultti
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11 Tarkastus-
ja riskivaliokunta, 6/6
Ilona Ervasti-Vaintola 1951 OTK, VT Johtaja
Riippumaton
hallituksen jäsen
11/11 Nimitys-
ja palkitsemis-valiokunta, 4/4
Kim Ignatius 1956 Ekonomi Sanoma
Oyj, talousjohtaja
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11 Tarkastus-
ja riskivaliokunta, 6/6
Joshua Larson 1966 Kansainvälisten
suhteiden maisteri,
venäjän kielen
kandidaatti
Yksityinen sijoittaja ja konsultti
Riippumaton hallituksen jäsen
11/11 Tarkastus-
ja riskivaliokunta, 6/6

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset