Vuosikertomus 2013 | In English |

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita.

Hallitus nimittää jäsenistään tarkastus- ja riskivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Kuhunkin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille ja lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirja ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt

kirjalliset työjärjestykset valiokunnille ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance) 2010 tarkastusvaliokunnalle määritettyjen tehtävien mukaisesti. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta konsernissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritelty.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan

jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoiset tilintarkastajat, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Corporate Controller ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Tarkastus- ja riskivaliokunta tarkastaa vuosittain työjärjestyksensä, hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman sekä

suorittaa työstään itsearvioinnin. Valiokunta käsittelee vuosittain ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista. Lisäksi valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja seuraa sen tarkastustoimintaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2013

9.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokuntaan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen sekä jäseniksi Heinz-Werner Binzelin ja Joshua Larsonin. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuului 9.4.2013 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka puheenjohtaja Kim Ignatius sekä jäseninä Joshua Larson, Heinz-Werner Binzel ja Christian Ramm-Schmidt.

Vuonna 2013 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritelty.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan palkitsemisvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää valiokuntaan.

Säännölliset osallistujat valiokunnan kokouksissa ovat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään vuosittain itsearvioinnin.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2013

Varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2013 jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Sari Baldaufin ja jäseniksi Minoo Akhtarzandin, Ilona Ervasti-Vaintolan ja Christian Ramm-Schmidtin. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2013 saakka valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Sari Baldauf ja jäsenet Minoo Akhtarzand ja Ilona Ervasti-Vaintola.

Vuonna 2013 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

 

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset