Vuosikertomus 2013 | In English |

Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettu palkka ja palkkiot oli 812 936 euroa (2012: 1 260 483) ja konsernin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2 997 744 euroa (2012: 3 515 796).

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuosina 2013 ja 2012 maksetut palkat, luontoisedut sekä tulospalkkiot. Johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, maksetut tulospalkkiot olivat yhteensä 155 182 euroa (2012: 993 131), mikä vastaa 0,04 % (2012: 0,26 %) Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista.

Euroa  Palkat ja luontoisedut
2013
Palkat ja luontoisedut
2012
 Tulospalkkiot 2013 1)  Tulospalkkiot 2012 1)  Yhteensä 2013 Yhteensä 2012
Toimitusjohtaja 795 000 979 824 17 935 280 659 812 936 1 260 483
Muut johtoryhmän
jäsenet 2) 3)
2 860 497 2 803 324 137 246 712 472 2 997 744 3 515 796
Yhteensä 3 655 498 3 783 148 155 182 993 131 3 810 680 4 776 297

1) Tulospalkkiot perustuvat edellisen vuoden tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.
2)
Sisältää 80 000 euron palkkion talousjohtaja Rauramolle toimitusjohtajan sijaisena toimimisesta maaliskuusta marraskuuhun 2013.
3) Talousjohtaja Rauramolle myönnettiin vuonna 2012 rekrytointipalkkio, joka maksetaan kolmen vuoden aikana. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen mukaisesti ensimmäinen erä 33 334 euroa maksettiin vuonna 2012. Toinen erä maksettiin vuonna 2013 ja Rauramo on oikeutettu saman suuruiseen kolmanteen erään vielä vuonna 2014.

Lisäksi toimitusjohtajalla oli bruttotuloja 971 341 euroa kevään 2013 osaketoimituksesta, joka perustui 2007-2012 ja 2010-2015 osakeohjelmiin. Vastaava yhteismäärä (osakeohjelmista 2007-2012 ja 2010-2015) muille konsernin johtoryhmän jäsenille oli 1 508 203 euroa. Osakeohjelman 2010-2015 osakkeita ei voida siirtää tai myydä ennen rajoitusjakson päättymistä.

Johdolle toimitetut osakkeet

Oheinen taulukko esittää osakepalkkiojärjestelmän myötä toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille toimitetut osakkeet.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukaan toimitettavien osakkeiden määrän verotuksellinen bruttoarvo ei voi ylittää osallistujan vuosipalkan määrää.

 Johtoryhmän jäsenet 31.12.2013

  2013 2012
Tapio Kuula  35 152 17 171
Helena Aatinen 519 -
Alexander Chuvaev 1)  35 783 18 749
Mikael Frisk 10 079 4 576
Timo Karttinen  9 563 5 213
Per Langer 8 550 3 966
Markus Rauramo 756 -
Matti Ruotsala 12 395 7 283
Kaarina Ståhlberg (jäsen 1.9.2013 alkaen) - -

1) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan kolmen vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.

Toimitusjohtaja Tapio Kuulan palkkiot ja työsuhteen ehdot

   
Palkka ja
luontoisedut
Peruspalkka on 77 845 euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedut ja vapaan autoedun.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio) * Tulospalkkiota on mahdollista ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan.
Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio) * Fortumin johdon voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei voi ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.
Eläkejärjestely Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen ja tulospalkkiosta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Työsuhteen päättäminen Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa.

*) Vuoden aikana maksetut palkkiot eivät voi ylittää 120 % vuosipalkasta. (Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka).

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset